Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Mẹ không nên làm việc nặng trong tuần này
Không nên làm việc nặng trong tuần này. Sơn nhà, xây tường đá, hoặc bắt đầu sửa nhà – mọi thứ đều phải chờ vào lúc khác.