Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Nếu Mẹ được chỉ định mổ đẻ thì Mẹ có thể sẽ được gặp bé vào cuối tuần này
Nếu bạn đã được chỉ định mổ đẻ thì bạn có thể sẽ được gặp bé vào cuối tuần 38 này.