Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Vị trí cập nhật và chỉnh sửa

- Bảng điều khiển "Thông tin"
Hướng dẫn cập nhật và chỉnh sửa thông tin thành viên Nhà Đậu

Cập nhật và chỉnh sửa thông tin của Bé

- Tên của Bé
Hướng dẫn cập nhật và chỉnh sửa thông tin thành viên Nhà Đậu
- Tuần thai hiện tại của Bé
Hướng dẫn cập nhật và chỉnh sửa thông tin thành viên Nhà Đậu
- Giới tính của Bé
Hướng dẫn cập nhật và chỉnh sửa thông tin thành viên Nhà Đậu

Cập nhật và chỉnh sửa thông tin của Bố/Mẹ

- Tên của Bố/Mẹ
Hướng dẫn cập nhật và chỉnh sửa thông tin thành viên Nhà Đậu
- Số điện thoại của Bố/Mẹ
Hướng dẫn cập nhật và chỉnh sửa thông tin thành viên Nhà Đậu
- Địa chỉ của Bố/Mẹ
Hướng dẫn cập nhật và chỉnh sửa thông tin thành viên Nhà Đậu